Švenčionėlių kultūros centras

Teikia kokybiškas ir įvairias kultūrines paslaugas atrauklioje ir techniškai modernioje aplinkoje

Kultūros centras

Švenčionėlių miesto kultūros centras (toliau – Kultūros centras) yra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti kultūros paslaugas Švenčionių rajone.

Kultūros centras yra ne pelno siekianti įstaiga. Kultūros centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymais, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, kitais teisės aktais ir šiuo veiklos planu.

Kultūros centro veiklos plano paskirtis efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, numatyti perspektyvas ir prioritetus, pastovią kaitą, telkti kultūros centro bendruomenę aktualioms kultūros problemoms rajone spręsti.

Kultūros centro struktūrą sudaro Švenčionėlių miesto kultūros centras ir kultūros centro filialai: Kaltanėnų filialas, Pašaminės filialas, Sarių filialas.

Kultūros centro vizija

Laisvalaikio, pramogų, liaudies meno , vietos tradicijų ir papročių skleidimo kultūros centras. Moderniose, pritaikytose kultūriniams poreikiams patalpose, plečiantis veiklą profesionalaus ir mėgėjų meno veikloje. Plečiantis aptarnaujamos teritorijos ribas, užmezgantis abipusius kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su kitomis ES šalimis.

Kultūros centro misija

Teikti kokybiškas ir įvairias kultūrines paslaugas patrauklioje ir techniškai modernioje aplinkoje ugdant ir lavinant įvairaus amžiaus ir poreikio vartotoją. Organizuoti kultūrinius,  renginius atspindinčius pagrindines etikos vertybes. Sudaryti sąlygas rajono kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą, demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę. Projektų pagalba išnaudoti respublikos ir ES fondų teikiamą finansinę paramą, ir taip plėsti savo teikiamų paslaugų spektrą.

Uždaviniai

  • rūpintis vietos bendruomenės gyventojų kultūros ugdymu, bendrosios ir etnokultūros puoselėjimu;
  • skatinti meno mėgėjų, liaudies meno vystymąsi;
  • sudaryti sąlygas gyventojų kūrybinei laisvei;
  • suteikti galimybes vietos gyventojams pagal jų sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese;
  • propaguoti profesionalų meną;
  • bendradarbiauti su rajono meno, kultūros, švietimo ir kitomis įstaigomis organizuojant įvairius renginius, susitikimus ir kita;
  • vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas;
  • sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui.

Administracinė informacija

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Praėjusieji metai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Einamieji metai
Praėję metai