VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 2016 m.

  • ADMINISTRACINĖ VEIKLA
Eil. nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas
1. Rengti Kultūros centro specialistų pasitarimus Kartą per sav. O.Raguckienė
2. Rengti pasitarimus aptarnaujamų filialų   darbuotojams Kartą per mėn. O.Raguckienė
3. Rengti aptarnaujančiojo personalo pasitarimus. Kartą per mėn. O.Raguckienė
4. Organizuoti specialistų kvalifikacijos kėlimą rengiamuose kursuose ir seminaruose. Pagal iškvietimus O.Raguckienė
5. Teikti praktinę metodinę paramą  filialų darbuotojams. Visus metus V.Vilutienė
6. Nuolat informuoti apie fondus, teikiančius finansinę paramą kultūros projektams. Visus metus V.Vilutienė
7. Skleisti informaciją, gautą iš LR Kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro. Visus metus V.Vilutienė
8. Skleisti informaciją apie kursus, seminarus. Visus metus O.Raguckienė
9. Skleisti informaciją apie Kultūros centro ir kaimų kultūros centrų kultūrinę veiklą internetinėse svetainėse, spaudoje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Visus metus V.Vilutienė

 ŪKINĖ VEIKLA

Eil. nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas
1. Pagal galimybes stiprinti ir atnaujinti Kultūros centro ir filialų materialinę-techninę bazę. Visus metus R.Leleiva
2. Organizuoti efektyvų transporto panaudojimą. Visus metus R.Leleiva
3. Pagal galimybes naujinti Kultūros centro kompiuterinę įrangą. I–IV ketv. R.Leleiva
4. Atlikti Kultūros centro ir filialų priešgaisrinių gesintuvų patikrą. Iki gruodžio mėn. R.Leleiva
5. Kontroliuoti Kultūros centro ir filialų darbuotojų sveikatos pasų galiojimą, organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimą. Visus metus O.Raguckienė
6. Kontroliuoti asmenų, atsakingų už darbo saugą, priešgaisrinę priežiūrą ir elektros ūkį, mokymą ir atestavimą. Nuolat R.Leleiva
7. Sukurti, pagaminti naujų  bei atnaujinti senąsias renginių ir spektaklių dekoracijas. Visus metus R.Leleiva

 

  • KULTŪRINĖ VEIKLA
Eil. nr. Veiklos pavadinimas Data Atsakingas
1. Sudaryti tinkamas darbo sąlygas meno kolektyvų kūrybinei veiklai, skatinti kolektyvų dalyvavimą įvairiuose regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose. Visus metus V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

M.Petkevičienė

2. Organizuoti tradicinius renginius, šventes, festivalius, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, inicijuoti naujų projektų kūrimą. Visus metus V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

M.Petkevičienė

3. Plėtoti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą rajone. Visus metus V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

M.Petkevičienė

4. Koordinuoti meno kolektyvų darbą. Visus metus V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

5. Skatinti naujų inovatyvių meno kolektyvų, būrelių, studijų atsiradimą ir veiklą Nuolat M.Petkevičienė

 

6. Skatinti naujų koncertinių programų rengimą, kolektyvų meistriškumo augimą, kūrybinius mainus. Visus metus M.Petkevičienė

V.Laptevas

7. Tenkinti vietos bendruomenės kultūrinius poreikius, sudaryti sąlygas bendruomenės narių kūrybinei saviraiškai. Visus metus V.Vilutienė

V.Miloš

8. Rengti meno mėgėjų kolektyvus rajoninėms respublikinėms apžiūroms ir konkursams.

 

Pagal grafiką

 

V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

L.Šidlauskienė

9. Rengti parodas, organizuoti susitikimus su dailininkais, fotomenininkais, tautodailininkais, kūrėjais. Pasibaigus renovacijai V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

 

10. Aktyviai dalyvauti šalies kultūriniame gyvenime, plėtoti įvairiapusius ryšius su Lietuvos bei kitų šalių  kultūros įstaigomis, meno kolektyvais, atlikėjais, dalintis profesine patirtimi. Visus metus V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

M.Dieninis

11. Rengti ir dalyvauti įgyvendinant bendrus projektus su kitomis rajono kultūros įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis. Visus metus V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

M.Petkevičienė

 

12. Tęsti pradėtus, kurti naujus edukacinius projektus, koordinuoti jų veiklą. Visus metus V.Vilutienė

D.Pošiūnienė

M.Petkevičienė

 

13. Bendradarbiauti su rajono laikraščiais, anonsuoti, propaguoti, aptarti įvyksiančius ir įvykusius renginius, kultūrinius projektus, skleisti kitą aktualią kultūrinę informaciją. Visus metus V.Vilutienė

D.Pošiūnienė