Pagrindinės Švenčionėlių miesto kultūros centro veiklos kryptys

Mėgėjų menas. Meno mėgėjų kolektyvų meninės koncertinės veiklos organizavimas.

Tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje.
 2. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, Lietuvos dainų švenčių tradicijas.
 3. Ugdyti tautinę savimonę.
 4. Skatinti meninių žanrų įvairovę, mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir sklaidą, plėtoti bendradarbiavimą su kitais miesto ir rajono mėgėjų meno kolektyvais.
 5. Burti modernius jaunimo meno kolektyvus.
 6. Aktyviai dalyvauti miesto rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime.
 7. Deramai reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje bei sudaryti galimybę rajono žiūrovui susipažinti su užsienio šalių mėgėjų menu.
 8. Skatinti kūrybinius mainus.

Uždaviniai:

 1. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų repeticijoms.
 2. Ieškoti sąlygų ir galimybių naujų mėgėjų meno kolektyvų, ypač jaunimo ir propaguojančių etnokultūrą, kūrimuisi, įtraukiant kuo daugiau įvairių socialinių sluoksnių žmonių į kultūrinį gyvenimą.
 3. Plėtoti jau esančių mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir taip puoselėti vietos

bendruomenės kultūrinį aktyvumą.

 1. Remti vaikų bei jaunimo dalyvavimą mėgėjų meninėje kūrybinėje veikloje.
 2. Rengti valstybinių ir atmintinų dienų paminėjimus.
 3. Rengti tarptautinius festivalius, respublikines, rajonines, miesto šventes.
 4. Vykdyti tarpkultūrinius mainus, ieškoti naujų renginių pravedimo formų.
 5. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvams ruoštis ir dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose festivaliuose, konkursuose, šventėse bei atstovauti Švenčionių rajoną respublikinėse Dainų šventėse.
 6. Kaupti ir skleisti informaciją apie mėgėjų meno kolektyvus ir jų kultūrinę veiklą.
 7. Rengti laisvųjų menininkų, tautodailininkų, fotomenininkų parodas.
 8. Plėtoti edukaciją buriant bendruomenės narius į studijas, būrelius ir kt. veiklas.

 Profesionalusis menas. Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos mieste organizavimas.

Tikslas

Sudaryti bendruomenės nariams galimybę susipažinti ir vartoti profesionalųjį meną.

 Uždaviniai:

 1. Rengti tarptautines ir respublikines šventes, įraukiant profesionalių kolektyvų meno programas.
 2. Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai.
 3. Palaikyti ir stiprinti ryšius su profesionaliais menininkais, rengiant jų darbų parodas .

 

Laisvalaikio kultūra. Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas

Tikslai:

 1. Organizuoti Švenčionėlių miesto gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį.
 2. Remti meninius projektus, skatinančius ugdyti vaikų, jaunimo ir

suaugusiųjų kolektyvų meninę veiklą.

 1. Plėtoti savanorystės idėjas.

Uždaviniai:

 1. Organizuoti parodas.
 2. Ieškoti naujų ir originalių išraiškos formų organizuojant renginius.
 3. Bendradarbiauti su miesto ir rajono įstaigomis, propaguojančiomis kultūrinę

veiklą.

 1. Kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas.
 2. Į veiklos organizavimą įtraukti savanorių iniciatyvas.

 

Liaudies kūryba. Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo užtikrinimas.

Tikslai:

 1. Užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai.
 2. Skatinti kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir perdavimu.
 3. Skatinti folkloro ansamblio aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje.
 4. Skatinti naujų folkloro ansamblių, studijų, ypač vaikų ir jaunimo, kūrimąsi.
 5. Plėtoti edukacinę veiklą etnokultūros srityje.

Uždaviniai:

 1. Dalyvauti programose, padedančiose aprūpinti folkloro kolektyvus regiono autentiškumą atitinkančiais kostiumais, muzikos instrumentais.
 2. Skatinti folkloro kolektyvų „Sudota“ , “Erškėtėlis” veiklą.
 3. Burti naujus folkloro, ypač vaikų ir jaunimo, ansamblius, studijas.
 4. Skatinti įvairaus amžiaus žmonių dalyvavimą folkloro kolektyvuose.
 5. Organizuoti kalendorinių švenčių paminėjimą.
 6. Organizuoti folkloro šventes.

 

Specialistų kūrybinių iniciatyvų rėmimas.

Tikslai:

 1. Suburti ir išlaikyti profesionalią kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių

meno žanrų vadovus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės,           sociokultūrinės, meninės ir kitos programos.

 1. Kelti kultūros darbuotojų kvalifikaciją.

Uždaviniai:

 1. Sudaryti galimybes kultūros įstaigų darbuotojams tobulintis ir kelti savo

kvalifikaciją, dalyvauti atestacijoje, įvairiuose seminaruose ir stažuotėse.

 1. Ieškoti gabių, iniciatyvių vadovų naujai buriamiems mėgėjų meno kolektyvams, būreliams, studijoms.
 2. Vykdyti pasikeitimą gerąja patirtimi, rengiant išvykas į Lietuvos Respublikos bei užsienio kultūros centrus. 4. Peržiūrėti ir tikslinti darbuotojų pareiginius nuostatus.